Bản in     Gởi bài viết  
CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 
-Liên tục trong 5 năm (2006 – 2010), Hội CTĐ tỉnh Quảng Bình đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

* NĂM 2006:

+ Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba (quyết định số 1329/QĐ-CTN, ngày 01/12/2006);

+ Bằng khen BCH Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng đơn vị thi đua xuất sắc năm 2006(Quyết định số 19/QĐ-KT CTĐ ngày 15/01/2007).

* NĂM 2007:

+ Bằng khen BCH Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng đơn vị thi đua xuất sắc năm 2007(Quyết định số 263/QĐ-KH CTĐ ngày 12/01/2008);

+ Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình(Quyết định số 952/QĐ - KT ngày 08/5/2007).

* NĂM 2008:

+ Bằng khen BCH Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng đơn vị thi đua xuất sắc năm 2008(Quyết định số 232/QĐ -TƯHCTĐ ngày 06/01/2009);

+ Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Bình(Quyết định số 563/QĐ - KT ngày 30/3/2009).

* NĂM 2009:

+ Bằng khen BCH Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng đơn vị thi đua xuất sắc năm 2009(Quyết định số 26/QĐ -TƯHCTĐ ngày 14/01/2010);

+ Cờ đơn vị thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Quảng Bình(Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 26/3/2010).

* NĂM 2010:

 + Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ (Quyết định số 2022/QĐ-TTg ngày 09/11/2010).

+ Cờ đơn vị xuất sắc trong các phong trào thi đua của Hội CTĐ Việt Nam, giai đoạn 2005-2010(Quyết định số 625 QĐ/TƯHCTĐ ngày 16/9/2010);

+ Cờ đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào CTĐ 3 năm liền 2008-2010 của BCH TW Hội CTĐ Việt Nam (Quyết định số 08/QĐ - TƯHCTĐ ngày 10/01/2011);

+ Bằng khen BCH Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng đơn vị thi đua xuất sắc năm 2010(Quyết định 08/QĐ - TƯHCTĐ ngày 10/01/2011).

* NĂM 2011:

+ Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (Quyết định số 1737/QĐ-CTN, ngày 03/10/2011).

+ Bằng khen BCH Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2011(Quyết định số 357/QĐ - TƯHCTĐ ngày 28/11/2012).

+ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho Ban Công tác xã hội Hội CTĐ tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2011 (Quyết định số 222/QĐ-KT, ngày 04/02/2012).

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN giai đoạn 2008-2011(Quyết định số 789/QĐ-BYT ngày 14/3/2012).

+ Cúp Pha lê của Ban chỉ đạo quốc gia vận động HMTN về thành tích trong công tác chỉ đạo vận động HMTN giai đoạn 2008-2011(Quyết định số 195/QĐ-BCĐQG, ngày 15/3/2012).

+ Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tặng, Quyết định số 845/QĐ-CT ngày 16/4/2012.

+ Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc của Chính phủ tặng, Quyết định số 744/QĐ-TTg ngày 21/6/2012.

* NĂM 2012:

+ Bằng khen BCH Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2012 (Quyết định số 35/QĐ - TƯHCTĐ ngày 14/01/2013).

+ Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng đơn vị xuất sắc trong công tác năm 2012 (Quyết định số 668/QĐ - UBND ngày 30/3/2013).

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng BCĐ vận động HMTN tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động HMTN năm 2012(Quyết định số 857/QĐ-BYT, ngày 18/3/2013).

* NĂM 2013:

+ Cờ Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào CTĐ 3 năm liền 2011- 2013 của BCH TW Hội (Quyết định số 05/QĐ - TƯHCTĐ ngày 04/01/2014).

+ Bằng khen BCH Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2013(Quyết định số 05/QĐ - TƯHCTĐ ngày 04/01/2014).

+ Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2013 (Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 29/4/2014).

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng BCĐ vận động HMTN tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động HMTN năm 2013(Quyết định số 2591/QĐ-BYT, ngày 19/7/2013).

+ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho Ban Chăm sóc sức khỏe- Hiến máu tình nguyện Hội CTĐ tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2013 (Quyết định số 04/QĐ-UBND, ngày 01/9/2014).

* NĂM 2014:

+ Bằng khen BCH Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2014 (Quyết định số11/QĐ - TƯHCTĐ ngày 13/01/2015).

+ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho Ban Chăm sóc sức khỏe - Hiến máu tình nguyện Hội CTĐ tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014 (Quyết định số 592/QĐ-UBND, ngày 11/3/2015).

* NĂM 2015:

+ Bằng khen BCH Trung ương Hội CTĐ Việt Nam vì đạt thành tích tích cực trong tham dự cuộc thi Viết và thi Ảnh Xuân Nhân ái (Quyết định số 244/QĐ-TƯHCTĐ, ngày 10 tháng 4 năm 2015). 

+ Bằng khen BCH Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng cho 10 tập thể, 03 gia đình thuộc tỉnh Quảng Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu 10 năm 2005-2015 (Quyết định số 172/QĐ-TƯHCTĐ, ngày 03/7/2015).

+ Bằng khen Bộ Y tế Việt Nam tặng BCĐ vận động HMTN tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động HMTN năm 2015 (Quyết định số 3061 /QĐ-BYT ngày 23/7/2015).

+ Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ 5 năm liên tục của BCH TW Hội CTĐ Việt Nam (Quyết định số 639/QĐ-TƯHCTĐ, ngày 16/9/2015).

+ Bằng khen BCH Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2015 (Quyết định số 09/QĐ-TƯHCTĐ ngày 07/01/2016).

+ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho Ban Tuyên huấn - Thanh thiếu niên Hội CTĐ tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015 (Quyết định số 43/QĐ-UBND, ngày 11/1/2016).

* NĂM 2016:

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ  cho 01 cá nhân thuộc Hội CTĐ tỉnh Quảng Bình vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

+ Bằng  khen BCH TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho 08 tập thể và 08 cá nhân đã có thành tích trong Chương trình phối hợp liên ngành giữa Hội Chữ thập đỏ, Ngành Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 176/QĐ-TƯHCTĐ, ngày 27 tháng 7 năm 2016).

+ Giấy khen BCH Tỉnh Hội cho 02 tập thể và 16 cá nhân đạt giải tại Cuộc thi Viết “Sáng mãi những tấm lòng nhân đạo” tại tỉnh Quảng Bình (Quyết định số 348/QĐ-CTĐQB, ngày 25 tháng 10 năm 2016).

+ Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (Quyết định số 2051/QĐ-CTN, ngày 20 tháng 9 năm 2016).

+ Danh hiệu “Cán bộ Chữ thập đỏ xuất sắc toàn quốc” giai đoạn 2011-2015 của BCH TW Hội  Chữ thập đỏ Việt Nam cho 08 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Bình (Quyết định số 259/QĐ-TƯHCTĐ, ngày 13 tháng 10 năm 2016).

+ Giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Bình cho 01 tập thể và 02 cá nhân thuộc cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và thực hiện các nhiệm vụ công đoàn năm 2016 (Quyết định số 113/QĐ-CĐVC, ngày 15 tháng 12 năm 2016).

* NĂM 2017:

+ Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 10 năm 2017 (Quyết định số 3879/QĐ-UBND, ngày 30/10/2017).

 

+ Quyết định về việc công nhận cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh- Trật tự” năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (Quyết định số 4652/QĐ-UBND, ngày 21 tháng  12 năm 2017).

 

+ Bằng khen của Ban Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Quảng Bình cho cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2017 (Quyết định số 430/QĐ - MTTQ-BTT, ngày 22 tháng 12 năm 2017).

 

+ Quyết định của Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Quảng Bình về việc nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2017 cho 4 cá nhân thuộc Hội CTĐ tỉnh Quảng Bình (Quyết định số 471/QĐ-CTĐQB, ngày 29 tháng 12 năm 2017).

   

+ Quyết định của Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam công nhận Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình là đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017 (Quyết định số 03/QĐ-TƯHCTĐ, ngày 09 tháng 01năm 2018).

 

+ Quyết định số 289/ QĐ-UBND, ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2017 với danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho Văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bằng khen cho 02 cá nhân thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh

+ Quyết định số 1392/QĐ-BYT, ngày 22 thnags 02 năm 2018 về việc tặng Bằng khen của Bộ Y tế cho Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Quảng Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động HMTN năm 2017.

* NĂM 2018:

+ Quyết định số 240/TƯ-HCTĐ, ngày 28 tháng 11 năm 2018của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội cho ông Hồ Văn Thuân, ủy viên BCH Hội CTĐ xã, Trưởng trạm Y tế xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", giai đoạn 2008-2018.

   

+ Quyết định số 01/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, ngày 03 tháng 01 năm 2019 về việc tặng Phù hiệu và Biểu trưng của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện cho 01 tập thể và 05 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Bình.

 

+ Quyết định số 85/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, ngày 09 tháng 01 năm 2019 về việc công nhân cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về An ninh trật tự" năm 2018 cho cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình.

 

+ Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc khen thưởng thành tích năm 2018 cho Văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình với danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh.

 

+ Quyết định số 526/QĐ-BYT, ngày 14/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tặng Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2018 cho Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Bình.

 

+ Quyết định số 12/QĐ-BCĐQG ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về việc tặng tiền thưởng đối với các tập thể được Bộ Y tế tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2018.

 

* NĂM 2019:

+ Quyết định số 526/QĐ-BYT, ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Bộ Y tế về việc tặng Bằng khen cho 35 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2018.

+ Quyết định số 12/ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Ban Chỉ đạo Quóc giá vận động hiến máu tình nguyện về việc tặng thưởng đối với 35 tập thể được Bộ Y tế tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động HMTN năm 2018.

+ Quyết định số 229/QĐ-TUHCTĐ, ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Namvề việc tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ cấp huyện 5 năm liên tục (2015-2019) cho Hội CTĐ huyện Quảng Ninh và Hội CTĐ thị xã Ba Đồn.

* NĂM 2020:

+ Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 11 thnags 02 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2019 cho 01 tập thể Văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh và 01 cá nhân.

+ Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ giai đoạn 2015-2020.

+ Quyết định số 201/QĐ-TUHCTĐ, ngày 15 tháng 07năm  2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc tặng Danh hiệu Hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ tiêu biểu toàn quốc.

+ Quyết định số 215/QĐ-TƯHCTĐ, ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương cho 08 tập thể và 06 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước của Hội giai đoạn 2015-2020.

 

* NĂM 2021:

+ Quyết định số 16/QĐ-BCĐVĐHMTN, ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Bình cho những cá nhân có thành tích 20 lần hiến máu tình nguyện, 30 lần HMTN, các tập thể nhận đĩa vàng, đĩa bạc, đĩa đồng .

+ Quyết định số 344/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2020 cho 01 tập thể danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho Văn phòng  tỉnh Hội và 01 cá nhân thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

+ Quyết định số 165/QĐ-TTg, ngày 01 tháng 10 năm 2021 tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

+ Quyết định số 244/QĐ-TƯHCTĐ, ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Thường trực Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc tặng danh hiệu “Cán bộ Chữ thập đỏ xuất sắc toàn quốc” giai đoạn 2016-2020.

* NĂM 2022:

+ Quyết định số 01/QĐ-TƯHCTĐ, ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Thường trực Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc công nhận danh hiệu thi đua năm 2021 cho cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

 + Quyết định số 345/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho Ban CSSK-HMTN Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

+ Quyết định số 245/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc công nhận danh hiệu thi đua và Đơn vị xếp loại xuất sắc cho Cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình năm 2022.

* NĂM 2023:

+ Quyết định số 124/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho Ban Chăm sóc sức khỏe- Hiến máu tình nguyện Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

 

[Trở về]